นายเสนีย์ จิตตเกษม

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ),ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายสัญญา ศรายุทธ

นายสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ และกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

นายสุชีพ บุญวีระ

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ดร. ทิม นพรัมภา

ดร. ทิม นพรัมภา

กรรมการ กรรมการสรรหาและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายกษิดิศ อัชนันท์

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์

พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหา