นายเสนีย์ จิตตเกษม

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสัญญา ศรายุทธ

นายสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการความยั่งยืน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ และกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

นายสุชีพ บุญวีระ

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ดร. ทิม นพรัมภา

ดร. ทิม นพรัมภา

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน

นายกษิดิศ อัชนันท์

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลอากาศเอก นิพัทธ์  วุฒิรณฤทธิ์

พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ