รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,289
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 48.88
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/04/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,474
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 66.78
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 292,900,000 14.65
2. นาง เพียงนภา จรูญศรี 229,000,000 11.45
3. นาย นพดล เขมะโยธิน 180,000,000 9.00
4. นาย อติรัชต์ จรูญศรี 166,128,877 8.31
5. น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 83,013,994 4.15
6. น.ส. มาลินี บุญรักษ์ 78,895,514 3.95
7. นาง กิตติธรา แสงทวีป 73,181,595 3.66
8. นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 64,629,891 3.23
9. นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี 63,283,721 3.17
10. นาย ประชุม มาลีนนท์ 59,700,000 2.99