ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/04/2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,734
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 79.64
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,702
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 40.42
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายนพดล เขมะโยธิน 245,000,000 11.87
2. นางเพียงนภา จรูญศรี 219,930,000 10.65
3. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 188,243,200 9.12
4. นายอติรัชต์ จรูญศรี 167,057,877 8.09
5. นางปรางทิพย์ นพรัมภา 141,041,474 6.83
6. โรงพยาบาลวิภาวดี 114,900,000 5.57
7. นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์ 93,753,976 4.54
8. นายธีรพจน์ จรูญศรี 68,219,760 3.30
9. นางสกาวรัตน์ จรูญศรี 63,283,721 3.07
10. DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS 50,000,000 2.42
11. นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์ 46,794,348 2.27
12. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 39,609,900 1.92
13. นายลวรณ แสงสนิท 34,271,800 1.66
14. บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 29,393,364 1.42
15. นายดิษยุตม์ ธนบุญชัย 25,427,561 1.23
16. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 24,417,319 1.18
17. นายทิม นพรัมภา 21,545,328 1.04
18. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 20,156,360 0.98
19. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ 19,850,000 0.96
20. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 17,710,200 0.86
21. นางตริตาภรณ์ จรูญศรี 17,637,039 0.85
22. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 16,586,000 0.80
23. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 13,366,080 0.65
24. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,390,900 0.50