ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,464
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 38.91
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/03/2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,011
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 69.16
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายนพดล เขมะโยธิน 240,000,000 11.63
2. นางเพียงนภา จรูญศรี 221,930,000 10.75
3. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 181,300,000 8.78
4. นายอติรัชต์ จรูญศรี 167,057,877 8.09
5. นางปรางทิพย์ นพรัมภา 141,041,474 6.83
6. โรงพยาบาลวิภาวดี 114,900,000 5.57
7. น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 90,694,283 4.39
8. นายธีรพจน์ จรูญศรี 67,384,160 3.26
9. นางสกาวรัตน์ จรูญศรี 63,283,721 3.07
10. นายประชุม มาลีนนท์ 53,128,000 2.57