ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,464
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 38.91
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/04/2565 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,820
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 68.22
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง เพียงนภา จรูญศรี 229,000,000 11.09
2. นาย นพดล เขมะโยธิน 227,000,000 11.00
3. นาย อติรัชต์ จรูญศรี 166,980,877 8.09
4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 156,400,000 7.58
5. โรงพยาบาลวิภาวดี 150,000,000 7.27
6. นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา 141,041,474 6.83
7. น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 85,343,894 4.13
8. นาง กิตติธรา แสงทวีป 71,746,662 3.48
9. นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 63,797,491 3.09
10. นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี 63,283,721 3.07