นายสัญญา ศรายุทธ

นายสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University ประเทศอินเดีย

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.06 % (1,250,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
2543 - 2545 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
2540 - 2543 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2538 - 2540 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศกรีก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2536 - 2538 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2533 - 2536 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2531 - 2533 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศอินเดีย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)