ปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
Q3/2022 SIKARIN Corporate day
Analyst Meeting for Q3/2022
SIKARIN Corporate Day
Analyst Meeting for Q2/2022 and Outlook 2022
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
Analyst Meeting for 2021 and Outlook 2022
เว็บแคสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565