ปี 2566
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
Analyst Meeting for FY2023
Analyst Meeting for Q3/2023
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
Analyst Meeting for Q2/2023
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
Analyst Meeting for Q1/2023
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เว็บแคสต์
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566