นายกษิดิศ อัชนันท์

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.06% (1,300,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)