นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร The Story รุ่นที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group
 • หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 1.09% (22,578,830 หุ้น)
  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2565 - ปัจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน กรรมการความยั่งยืน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน MAT CMO Council สมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทย
2562 - 2566 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)