พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการความยั่งยืน

นายสัญญา ศรายุทธ

นายสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

นายเสนีย์ จิตตเกษม

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสุชีพ บุญวีระ

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ