นายเสนีย์ จิตตเกษม

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 0.24% (4,917,848 หุ้น)
  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
2554 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)
2559 - 2563 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ การยางแห่งประเทศไทย
2558 - 2563 กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
2558 - 2563 ประธานอนุกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม การยางแห่งประเทศไทย
2556 - 2558 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี
2555 - 2557 ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี
2555 - 2555 ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
2554 - 2555 ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง
2549 - 2554 ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ, ชลบุรี, น่าน

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)