บริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

จากวิสัยทัศน์ของศิครินทร์ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทางการตลาด เชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปากเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อน ส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาลองใช้บริการอย่างไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจบริการจะไม่มีตัวสินค้าที่จะนำมาแสดงให้เห็นคุณภาพได้

วิสัยทัศน์

The International Premium Hospital

พันธกิจ

ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริหาร จัดการสู่ระดับสากล สร้างสัมพันธภาพที่ดีเลิศกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี