พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.10% (1,975,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2558 ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีโอเวอร์ ซีส์สตีล จำกัด (มหาชน)
2544 - 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2543 ประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2538 - 2539 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2538 - 2539 กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2537 - 2538 ประธานกรรมการ องค์การแก้ว
2535 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
2535 - 2538 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2535 - 2537 ประธานกรรมการ องค์การแบตเตอรี่
2535 รองผู้บัญชาการทหารบก
2534 - 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2534 - 2535 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2534 - 2535 กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2533 - 2535 เสนาธิการทหารบก

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)