ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

28 ธ.ค. 2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า

16 ธ.ค. 2564

แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

30 พ.ย. 2564

หุ้นเพิ่มทุนของ SKR เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2564

11 พ.ย. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

11 พ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (แก้ไข)

10 พ.ย. 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SKR (F53-5)

10 พ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (แก้ไข)

09 พ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

28 ต.ค. 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (แก้ไข)

26 ต.ค. 2564

แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน