ดร. ทิม นพรัมภา

ดร. ทิม นพรัมภา

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 1.04% (21,545,328 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)