พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.12% (2,377,506 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551 ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2545 - 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2537 - 2539 ผู้บัญชาการศึกษา กรมตำรวจ

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)