บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2560 บริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. บริษัท ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com) ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และสำหรับปีพ.ศ. 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิการลงมติของผู้ถือหุ้น โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการประกาศลงหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ได้อีกด้วย
 4. ในปีพ.ศ. 2561 บริษัท มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย โดยในวันดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 140 ราย รวมทั้งสิ้น 183 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,841,706 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 151,009,415 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 64.1296 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
 5. บริษัท ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีการแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม มีการจัดที่จอดรถยนต์ไว้ให้เป็นการเฉพาะ และจัดรถบริการรับส่งสำหรับท่านผู้เข้าร่วมประชุม รับส่ง 2 จุดสำคัญที่การคมนาคมสะดวก รวมทั้งให้บริการอาหารเช้ารับรองผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
 6. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัท ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด หรือโปรแกรม e – Register จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัท ใช้โปรแกรม e – Voting จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ มาใช้ในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระและเพื่อความโปร่งใสของการตรวจนับคะแนน ประธานได้แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ที่เสนอตัวรับอาสาเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนอีกด้วย
 7. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น การเปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ และในการประชุมบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัท ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 8. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัท ได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
 9. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคล โดยบริษัท เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และกรรมการที่ครบวาระจะไม่อยู่ร่วมในการประชุมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ
 10. ภายหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดจากวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้
 11. บริษัทมีการบันทึกจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด มีจำนวน 15 ท่าน โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน เป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด
 12. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในแบบสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำเป็น CD ส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีการร้องขอ