นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสํารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
29/04/67 14/05/67 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/66 - 31/12/66 กำไรสุทธิ
24/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/66 - 30/06/66 กำไรสุทธิ
26/04/66 10/05/66 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/65 - 31/12/65 กำไรสุทธิ
22/04/65 09/05/65 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/64 - 31/12/64 กำไรสุทธิ
29/04/64 14/05/64 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/63 - 31/12/63 กำไรสุทธิ
29/04/63 15/05/63 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/62 - 31/12/62 กำไรสุทธิ
29/04/62 17/05/62 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/61 - 31/12/61 กำไรสุทธิ
22/03/61 10/05/61 เงินปันผล 0.65 บาท 01/01/60 - 31/12/60 กำไรสุทธิ