ดร. วิชญะ เครืองาม

ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 0.06% (1,300,000 หุ้น)
  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมกีฬาแบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน Business Development Executive บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - 2566 Business Development Executive บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)