นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.09% (1,950,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2563 - ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านประกันสังคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน กรรมาธิการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566 รองประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2560 - 2562 รองประธาน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จีน
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562 ประธาน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
2550 - 2558 กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
2550 - 2557 เลขาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)