นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิวิศวกร, มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
  • หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.06% (1,300,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ โรงพยาบาลโพธาราม
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
2562 - 2566 ที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลโพธาราม
2552 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอฟอี จำกัด (STFE)
2549 - 2555 กรรมการ หอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
2536 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
2534 - 2536 Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)