ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ งาน รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 09 : 00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
Yuanta SKR Analyst

Download

Nomura SKR Analyst

Download