กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่
กิจกรรมทั้งหมด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เวลา 09 : 00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2564
เวลา 11:15 น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Analyst Meeting for 2020 and Outlook 2021