ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ งาน รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เวลา 09 : 00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)