นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.4414)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร”
  • หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”
  • หลักสูตร ผู้นำเมือง รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.07% (1,350,000 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2545 - 2566 กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
2526 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)