พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์

พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการศึกษา

 • การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Combined Strategic Intelligence Training Program, DIA, Washington D.C.,USA 1993
 • หลักสูตร Special Investigators Course, AFOSI, Washington D.C.,USA 1986

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 0.03% (600,000 หุ้น)
  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
2557 - 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
2555 - 2557 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารอากาศ
2552 - 2555 รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
2546 - 2551 ผู้อำนวยการ กองรักษาความปลอดภัยกรมข่าวทหารอากาศ

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)