บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


การจัดการพลังงานไฟฟ้า

2566
13,150,000.00
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
63,065,627.53
บาท
2564 2565 2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 11,620,000.00 12,193,736.00 13,150,000.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท) 36,569,301.10 38,384,347.87 63,065,627.53

การจัดการน้ำ

2566
226,065.00
ลูกบาศก์เมตร
4,057,416.15
บาท
2564 2565 2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) 236,959.00 232,488.00 226,065.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา (บาท) 4,048,553.06 3,978,502.39 4,057,416.15

การจัดการขยะและของเสีย

2566
53,432
กิโลกรัม
7,240
กิโลกรัม
2564 2565 2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม) 18,749.00 18,612.00 53,432.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม) 6,420.00 5,220.00 7,240.00

การจัดการพลังงานน้ำมันและเชื้อเพลิง

2566
84,276
ลิตร
1,777,170
บาท
2564 2565 2566
ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง (ลิตร) 46,844.00 65,915.00 84,276.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท) 817,232.00 1,308,402.75 1,777,170.00

ผลรวมค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่านต่อปี

รวม
31,617,240
บาท
 1. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
 4. นายสุรศักดิ์ สุตมาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 5. นายเสนีย์ กระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน
 6. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

ข้อมูลการจ้างงาน

2566
455
ชาย
2,473
หญิง
*จํานวนพนักงานชายผู้พิการ 1 คน
2564 2565 2566
พนักงานประจำ (รวม) 2,430 2,635 2,928
ชาย 389 404 455
หญิง 2,041 2,231 2,473

โครงการโซล่าร์ รูฟท๊อป ที่โรงพยาบาลศิครินทร์ (Ongrid)

 • กำลังการผลิตของระบบ : 105.5 kWp. (Ongrid)
 • ปริมาณไฟฟ้ารวมที่ระบบผลิตได้ : 96.5 MWh
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ : 29.03 ตัน
 • เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ : 867 ต้น

โครงการโซล่าร์ รูฟท๊อป ที่ Medova Premium Lifestyle

 • กำลังการผลิตของระบบ : 54.5 kWp. (Ongrid)
 • ปริมาณไฟฟ้ารวมที่ระบบผลิตได้ : 38.47 MWh
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ : 18.27 ตัน
 • เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ : 25 ต้น