นายสุชีพ บุญวีระ

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

  • 0.22% (4,489,680 หุ้น)
    (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2555 เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)