บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในบริษัท มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อให้บริษัท มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น โดยเนื้อหาบางส่วนได้ถูกเขียนไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร” ที่บริษัท ได้จัดทำขึ้น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


โปรดกรอกรายละเอียด ทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

คุณสามารถแนบข้อมูลของคุณได้ที่นี่