นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการความยั่งยืน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.5121) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 11.16% (230,341,598 หุ้น)
  (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการความยั่งยืน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2551 กรรมการ การประปานครหลวง
2540 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2531 - 2540 แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)