การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนี้ เราสามารถอธิบายด้วยคำว่า “VUCA” ประกอบด้วยความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อนสูง (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ดังนั้นแนวคิด Perform while Transform จึงถูกนำมาใช้ในการบริหารงาน โดยเราค้นพบว่าการจะประสบความสำเร็จเหมือนปีที่ผ่านมา องค์กรจะหยุดนิ่งไม่ได้ ดังนั้นหัวใจการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนจะดูแค่ผลกำไรไม่ได้ เราต้องมีโครงสร้างทุกด้านที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเป็นผู้บริหารต้องอยู่ในบริบทใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

สำหรับ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมานอกจากผลประกอบการของบริษัทจะออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้ว สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากกว่าคือ การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564 และการคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ปี 2564 (Best Employer Thailand 2021) จัดโดยความร่วมมือกันระหว่าง Kincentric (Thailand) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

ซึ่งถือเป็นการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และในด้านการพัฒนาบุคลากร ได้ร่วมมือกับ Chulalongkorn Business School เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ บุคลากรทางการแพทย์พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่านสำหรับความร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเททำงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเชื่อที่ว่า “ในทุกๆ ปีเราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น อยากสร้างประโยชน์ให้ลูกค้ามากขึ้น”


นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)