งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SKR (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (แก้ไข)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (แก้ไข)

แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564