งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 บนเว็บไซด์บริษัท

เผยแพร่มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท