งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)(แก้ไข)

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)(แก้ไข)

การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)(แก้ไข)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)

การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562