รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท

เผยแพร่มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท (เพิ่มเติม)

จดหมายเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท