สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 บนเว็บไซด์บริษัท

เผยแพร่มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซด์บริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)