คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 บนเว็บไซด์บริษัท (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 บนเว็บไซด์บริษัท