สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

เผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บทเว็บไซต์บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์บริษัท

แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42