รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท

เผยแพร่มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท (เพิ่มเติม)

จดหมายเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท

แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)