แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น