เผยแพร่มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซด์บริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)