นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการความยั่งยืน

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืน เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ และกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

นายสุรศักดิ์ สุตมาส

นายสุรศักดิ์ สุตมาส

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร

นางปริญดา วงษ์สกุล

นางปริญดา วงษ์สกุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์

นางสมศรี ฤชุตระกูล

นางสมศรี ฤชุตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายปรเมษฐ์ มั่นคง

นายปรเมษฐ์ มั่นคง

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

นายไสว ปานแจ่ม

นายไสว ปานแจ่ม

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ