นายสุรศักดิ์ สุตมาส

นายสุรศักดิ์ สุตมาส

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

 • การจัดการงานบุคคล
 • Compensation Workshop
 • หลักสูตร ISO 9000 : Requirement and Internal Audit
 • หลักสูตร Hospital Accreditation Criteria
 • หลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital
 • Sikarin Jorney To become Best Employer
 • Sikarin Hospital Culture Fit and Decode
 • Sikarin Hospital Core and Leadership Competency
 • Job Evaluation Workshop
 • หลักสูตร Reward and Performance Management
 • Sikarin Hospital Career Management
 • หลักสูตร Talent Identification and Succession Management
 • Empowering Digi-Selling and Brand for Sikarin

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

 • 0.023% (474,721 หุ้น)
  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565)

ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์
2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
2549 - 2556 ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
2545 - 2549 รองผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
2540 - 2545 ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
2536 - 2542 หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)