นางสมศรี ฤชุตระกูล

นางสมศรี ฤชุตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล