นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์