แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ AC

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-2)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009 (แก้ไขหน่วย)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 บนเว็บไซต์

แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดณ 31 ธันวาคม 2551

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-2)

งบการเงินรายปี 2008

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552