SKR ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


บมจ.ศิครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่มบริการ/การแพทย์ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ/การแพทย์ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการคัดเลือกทั้งหมด 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

"การที่ เครือโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ปี 2566 ที่ประเมินโดย สถาบันไทยพัฒน์ ครั้งนี้ มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการโดดเด่นและเน้นหลักการ SUSTAINABILITY คือธุรกิจของ ศิครินทร์ ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหลัก มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" นายเสนีย์ กล่าว

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ประจำปี 2566 สะท้อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ Specialist, Service, Sincere และ Society ที่มุ่งดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ด้วยการกำกับดูแลที่ดี เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์จะพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ในปี 2566

โดยการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ