การประชุม AGM


นายเสนีย์ จิตตเกษม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)(SKR) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2565 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้ รวมทั้งบริษัทให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2565 และภาพรวมการดำเนินการของธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานี้