บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ


Electrical Power Management

2023
13,150,000.00
Kilowatt-Hour
63,065,627.53
Baht
2021 2022 2023
Electricity consumption (Kilowatt-Hour) 11,620,000.00 12,193,736.00 13,150,000.00
Electricity expense (Baht) 36,569,301.10 38,384,347.87 63,065,627.53

Water Management

2023
226,065.00
m3
4,057,416.15
Baht
2021 2022 2023
Water consumption (m3) 236,959.00 232,488.00 226,065.00
Water expense (Baht) 4,048,553.06 3,978,502.39 4,057,416.15

Waste Management

2023
53,432
Kilogram
7,240
Kilogram
2021 2022 2023
Non-hazardous waste (Kilogram) 18,749.00 18,612.00 53,432.00
Hazardous waste (Kilogram) 6,420.00 5,220.00 7,240.00

Fuel Power Management

2023
84,276
Litre
1,777,170
Baht
2021 2022 2023
Fuel Consumption (Litre) 46,844.00 65,915.00 84,276.00
Fuel Expense (Baht) 817,232.00 1,308,402.75 1,777,170.00

The Total Compensation for Six High-Level Executives per year

Amounts to
31,617,240
baht
 1. Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep Chairman of the Executive Committee
 2. Dr. Atirat Charoonsri Managing Director
 3. Mr. Suriyan Kojonroj Deputy Managing Director and Chief Operation Officer
 4. Mr. Surasak Suttamas Chief Administrative Officer
 5. Mr. Senee Krajangsri Chief Financial Officer
 6. Dr. Thongchai Chatyingmongkol Deputy Chief Medical Officer

Employment Information

2023
455
Male
2,473
Female
*Employees with disabilities Male 1 People
2021 2022 2023
Total number of employees 2,430 2,635 2,928
Male 389 404 455
Female 2,041 2,231 2,473

Solar Rooftop System at Sikarin Hospital

 • Capacity : 105.5 kWp. (Ongrid)
 • Total amount of electricity produced : 96.5 MWh
 • GHG reduction : 29.03 tons
 • Equivalent to planting : 867 tons

Solar Rooftop at Medova Premium Lifestyle

 • Capacity : 54.5 kWp. (Ongrid)
 • Total amount of electricity produced : 38.47 MWh
 • GHG reduction : 18.27 tons
 • Equivalent to planting : 25 tons