แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน


Form TS-3.2 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 8 ตุลาคม 2552 1. วิธีการในการซื้อหุ้นคืน /ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ครบกำหนดในโครงการ 28 มีนาคม 2553 (โครงการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน) เสนอซื้อเป็นการทั่วไป 2. โครงการซื้อหุ้นคืน 2.1 วันที่คณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืน 10 กันยายน 2552 2.2 ผลการซื้อหุ้นคืน จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด วันที่ซื้อหุ้นคืน จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน ราคาที่ซื้อคืนหุ้น ราคาต่ำสุด มูลค่ารวม หรือราคาสูงสุด (บาท/หุ้น) (บาท) 8 ตุลาคม 2552 19,000 9.95 9.95 189,050.00 2.3 จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน (รวมข้อ 2.2) 91,300 หุ้น คิดเป็น 0.09 % ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 902,115 บาท บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ กรรมการ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) ประทับตราบริษัท ตำแหน่ง กรรมการ หมายเหตุ : กรณีซื้อในตลาดหลักทรัพย์ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหุ้น กรณีเสนอซื้อเป็นการทั่วไปให้รายงานภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ ทั้งนี้ให้รายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์