แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น


แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ. วันที่ 24 มีนาคม 2552 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 650,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 6.50 บาท ร้อยละของทุนที่ขำระแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (เฉพาะหุ้นสามัญ) 1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder 1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ 17 15,501,830 15.50 1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 2 6,119,100 6.12 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม - - - 2. หุ้นที่ซื้อคืน - - - 3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder) 1,101 78,377,929 78.38 4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการ ซื้อขาย 77 1,141 0 รวม 1,197 100,000,000 100 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง ลงชื่อ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) รองประธานกรรมการ เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (เฉพาะหุ้นสามัญ) 1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ 1. นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 508,030 0.51 2. นาย พิชญา ศรายุทธ 45,500 0.05 3. นาง กิตติธรา แสงทวีป 1,599,900 1.60 4. พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป 134,300 0.13 5. นาย พงษ์ศักดิ์ คณิช 700 - 6. นาย อติรัชต์ จรูญศรี 5,795,380 5.80 7. นาย ณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี 300,000 0.30 8. นาย ธีรพจน์ จรูญศรี 218,020 0.22 9. นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล 113,900 0.11 10. น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี 14,300 0.01 11. นาง นันทนา ชุณหสวัสดิกุล 320,000 0.32 12. นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 1,325,000 1.32 13. นาย ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล 21,800 0.02 14. นาย รัช ตันตนันตา 3,050,500 3.05 15. นาย ณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี 100,000 0.10 16. น.ส. ศศินภา จรูญศรี 1,754,500 1.75 17. นาย พงษ์ศักดิ์ คณิช 200,000 0.20 รวม 17 15,501,830 15.50 2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 1. บริษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จำกัด (มหาชน) 6,080,000 6.08 2. บริษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จำกัด (มหาชน) 39,100 0.04 รวม 2 6,119,100 6.12 3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม - - - รวม - - - รวมทั้งสิ้น 19 21,620,930 21.62