โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน


ที่ ศค. 484/2552 10 กันยายน 2552 เรื่อง โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (TS-1.2) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นของบริษัทคืน เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 66,000,000 บาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 6.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดัง รายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน TS-1.2 ซึ่งได้แนบมา พร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นักลงทุน ขอแสดงความนับถือ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) รองประธานกรรมการ