แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินTS-1.2


Form TS-1.2 แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 กันยายน 2552 ข้าพเจ้าบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการซื้อหุ้นคืน 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 66,000,000 บาท 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 6.00 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา - บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน) กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553 หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย 1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิด เผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย -ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่นั้นบวกด้วยจำนวน ร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2552 เท่ากับ 9.70 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันปฏิทินย้อนหลัง) 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 - กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 67,069,000 บาท - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 33,300,000 บาท ดอกเบี้ยจ่ายอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 7,310,000 บาท - บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ เท่ากับ 46,313,000 บาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอีก เท่ากับ 58,917,000 บาท รวมเป็นกระแสเงินสด 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 105,230,000 บาท -2- บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 เท่ากับ 46,313,000 บาท และมีเงินกู้ระยะยาวที่ต้องชำระคืนเป็นรายไตรมาสอีก 33,300,000 บาท ดังนั้นหากประเมินจากเงิน สดในมือขณะนี้ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลในไตร มาสที่ 4 ปี 2552 บริษัท ฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดภายใน 6 เดือน นับ แต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free Float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่า สุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 เท่ากับร้อยละ 78.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดง รายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้ 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 3.3 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน 4.1ต่อผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน จะไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลและจะ ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย 4.2ต่อบริษัท - บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนผู้ถือหุ้นลดลง และหากบริษัทฯ ดำเนินการซื้อ หุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุได้ทั้งหมด จำนวน 66,000,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน จะทำให้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็นจำนวน 66,000,000 บาท 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน - วิธีการจำหน่ายและการกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี -หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ราคาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น หักด้วยจำนวน ร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี) -ไม่มี- บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ -3- ลายมือชื่อ .............................................................. ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) รองประธานกรรมการ หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของ ตลาดหลักทรัพย์