แจ้งมติทบทวนคุณสมบัติ และจำนวนกรรมการอิสระ


ที่ ศค. 483/2552 10 กันยายน 2552 เรื่อง แจ้งมติทบทวนคุณสมบัติ และจำนวนกรรมการอิสระ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่สำนักงาน กลต. ได้มีการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยคุณ สมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้ ชื่อ ตำแหน่ง 1. ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 3. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล กรรมการอิสระ 4. นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการอิสระ 5. นายวรวุฒิ อ้นอารี กรรมการอิสระ 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 7. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 8. ดร.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ขอแสดงความนับถือ (พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป) รองประธานกรรมการ