แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร


ที่ ศค. 435/2552 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีมติให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการบริหาร จากปัจจุบันที่มีอยู่ 4 คน ให้เป็น 5 คน โดยมีมติแต่งตั้งให้ นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการบริษัท เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของบริษัทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ (พล.ต.ท จารักษ์ แสงทวีป) ประธานกรรมการบริหาร