ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2552


ที่ ศค. 436/2552 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2552 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิประจำงวดเท่ากับ 12.62 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เท่ากับ 4.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.94 2. รายได้รวมไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เท่ากับ 289.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เท่า กับ 7.45 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 รายได้หลักเพิ่มมาจากลูกค้าทั่วไป 3.98 ล้านบาท จากการ จัดโครงการ "Super G" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง 3. ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาสที่ 2 ปี 2552 เท่ากับ 268.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เท่ากับ 12.34 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.81 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจาก ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอาหารเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นรวม 13.32 ล้านบาท โดยต้นทุนหลักที่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ยา วัสดุการแพทย์และต้นทุนทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผันแปรตามปริมาณ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 4. งบดุลสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,133.56 ล้านบาท หนี้สินรวม 363.35 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้นรวม 770.20 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Debt to equity) เท่ากับ 0.47 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเท่ากับ 0.50 เท่า จากสาเหตุดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลกำไรสุทธิลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) ประธานกรรมการบริหาร