สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-2)


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2 (F45-2) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) สอบทาน (หน่วย : พันบาท) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน ปี 2552 2551 2552 2551 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,624 17,045 31,677 39,094 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.17 0.32 0.39 งบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน ปี 2552 2551 2552 2551 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,624 17,045 31,677 39,094 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.17 0.32 0.39 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว" ลงลายมือชื่อ _______________________ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ